Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Evropský klub a jeho projekty

PaedDr. Marcela Chalupová, RNDr. Petr Chalupa, 18.5.2013 | Kategorie: O gymnáziu

Konec 20. století přinesl v Evropě řadu významných změn. Na jedné straně došlo k rozpadu bloku socialistických států, na druhé straně se výrazně prohloubil proces vzájemné spolupráce vyspělých evropských zemí. Vznik Evropské unie, zavedení eura a postupná integrace dalších uchazečů se nutně musely projevit v českém vzdělávacím systému i na našem gymnáziu.

Studium specializovaného kurzu Europaed a práce na projektech Vzdělávání učitelů v evropských záležitostech v rámci programu Phare přivedly Marcelu Chalupovou jednak k publikační činnosti - spoluautorství příruček Centra evropských studií Pedagogické fakulty UK v Praze Čteme si o Evropě (2000, ISBN 80-7290-030-7) a  Evropský klub ve škole (2000, ISBN 80-7290-025-0), spoluautorství učebnice Pedagogické fakulty UK v Praze Evropská čítanka (pro učitele a studenty učitelství) (2002, ISBN 80-7290-071-4), jednak k založení Evropského klubu, který na Gymnáziu Chotěboř působí od roku 1999 až do současnosti.

Počátky Evropského klubu, 2003Hlavním cílem činnosti Evropského klubu v počátcích jeho existence bylo sdružit zájemce, kteří nechtěli pouze čekat, až si je informace o budoucnosti Evropy „najdou“, ale snažili se je vyhledávat a zpracovávat samostatně. Sešlo se zde zhruba 20 studentů tříd sekunda až kvarta, kteří vytvořili školní informační centrum shromažďující dostupné materiály o evropské integraci. Své poznatky pravidelně prezentovali na nástěnce, školním webu i při přednáškách pro ostatní studenty gymnázia. Dne 10. května 2000 poprvé zorganizovali pro své spolužáky Den Evropy – projekt plný vědomostních a sportovních soutěží, jehož tradice trvá do současnosti.  Pravidelně se též konají besedy s osobnostmi politického a kulturního života, mezi nimiž mají významné zastoupení i bývalí absolventi naší školy a bývalí členové Evropského klubu.

Zájem o evropskou i světovou politiku uplatnili členové Evropského klubu v řadě soutěží a projektů. Jako jeden z nejvýznamnějších se pro nás ukázal Pražský studentský summit (původně Pražský model spojených národů) pořádaný Asociací pro mezinárodní otázky. Zmíněný projekt je simulací práce OSN, umožňuje studentům vžít se do rolí zástupců členských států OSN. Studenti - delegáti se prostřednictvím vyjednávání a diplomacie snaží hledat řešení politických a bezpečnostních otázek, problematiky lidských práv, hospodářství, životního prostředí atd. Rozvíjejí tak schopnost kritického, tvůrčího a produktivního myšlení, učí se vyjednávat a komunikovat, nalézt kompromis, bez kterého by porozumění nebylo možné. Řada jednání je vedena v angličtině. Celoroční práce zahrnuje řadu workshopů konaných na VŠE v Praze a je završena závěrečnou konferencí. Mimořádnou prestiž konference podtrhují prostory konání – budova Kongresového centra, kongresové sály významných pražských hotelů či reprezentativní sály Pražského hradu.

Studenti chotěbořského gymnázia se na projektu aktivně podílí po celou dobu jeho existence. Nezapomenutelné zážitky tak má třeba Valérie Dubnová, která u řečnického pultu v Míčovně Pražského hradu střídala bývalého prezidenta Václava Havla, Radka Nedbalová, která za svou práci byla nominována na jednání Mezinárodního studentského summitu do švýcarské Ženevy nebo Tereza Rasochová, jejíž úvodní projev na konferenci 2012 byl vyhodnocen jako nejlepší.

Zásadním mezníkem v činnosti Evropského klubu byla účast v soutěži Tisíc otázek a odpovědí o Evropské unii pořádané sdružením dětí a mládeže České republiky Kruh za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve školním roce 2002/2003. Soutěž byla rozdělena do tří kol: V prvním měli účastníci za úkol oslovit své rodiče, kamarády a ostatní spoluobčany s cílem získat od nich co nejvíce otázek, problémů nebo obav vztahujících se k chystanému vstupu naší republiky do Evropské unie. Na získané otázky vypracovali ve druhém kole vzorové odpovědi, a vytvořili tak podklady pro rozsáhlý informační manuál. Závěrečné třetí kolo se ukázalo být nejsložitější: vítězné týmy v jednotlivých krajích dostaly za úkol najít si partnerskou školu v přidělené členské zemi EU a připravit s ní vzájemnou výměnu studentů.

Vidina mezinárodní studentské výměny byla určitě tajným snem většiny lidí pracujících v Evropském klubu, její uskutečnění se stalo malým dobrodružstvím. Vše začalo hledáním partnera – nadějná elektronická komunikace s College Ste Therese z města Laval skončila nezdarem, v okamžiku nejhlubší beznaděje pomohl jeden z organizátorů soutěže ing. Medřický. Díky němu jsme získali nejen kontakt na Lycée Marcelin Berthelot z Châtellerault, ale i na budoucí spolupracovníky – velkého znalce Francie a francouzštiny PHDr. Vladimíra Čadského a spolehlivého dopravce Františka Šťastného. V jejich doprovodu vyrazila v listopadu 2003 skupina 30 studentů vedená Marcelou a Petrem Chalupovými vstříc novým zkušenostem do Francie.

Příjezd do Châtellerault byl nezapomenutelný. Když totiž dorazila česká delegace po 24 hodin trvající cestě před partnerskou školu, nečekal je tam vůbec nikdo. Chvilka zděšení byla vystřídána mimořádně srdečným přivítáním od partnerských rodin na nedalekém parkovišti a následována veskrze pozitivními zážitky jak ze společných výletů, besed, sportovních a společenských aktivit, tak i z pobytu v jednotlivých rodinách. Paradoxně jako velká výhoda se ukázalo to, že se na našem gymnáziu neučí francouzština. Všichni účastníci výměny totiž museli ke komunikaci používat cizí jazyk – angličtinu nebo němčinu.

Francouzští kolegové - ředitel Jacky Courtois, vedoucí výměn Marie-Antoinette Sponcet a Marie-Claude Brouta, učitelé Nacer Bouhraoua, Isabelle Sonnier a mnozí další ukázali svým českým protějškům hodně z francouzského šarmu, optimismu, srdečnosti i pohostinnosti. Strávili s nimi dlouhé hodiny v debatách o vzdělávacím systému, učitelském povolání i běžném životě. Pracovní spolupráce postupně přerostla do osobního přátelství, které přetrvává i v současnosti, kdy si už užívají důchodu.

Myšlenka pokračování vzájemného partnerství byla logickým důsledkem vynikajících zkušeností jak studentů a jejich rodin, tak i učitelů. Následovaly nejen další studentské výměny mezi Gymnáziem Chotěboř a Lycée Marcelin Berthelot (2004, 2005), ale i návštěvy delegací města Chotěboř v Châtellerault (2004 a 2006) a delegace města Châtellerault  v Chotěboři (2005). Dokonce se přihlásil i chotěbořský rodák pan Jirsa, který se do 1 500 km vzdáleného Châtellerault dostal jako ředitel obuvnické továrny firmy Baťa. Slibně se rozvíjející kulturní a společenské kontakty mezi oběma městy však doplatily na překážky vyplývající z obtížné dostupnosti a do současnosti přetrvaly již výhradně ve formě partnerství škol.

Činnost v Evropském klubu byla jedním z hlavních témat při výběrovém řízení na stipendium do United World College, které v roce 2004 absolvovala Věra Šídlová. Ke studiu posledních dvou ročníků středoškolského vzdělávání zakončenému složením celosvětově uznávané mezinárodní maturity IB (International Baccalaureate) na některé z 12 škol, které navštěvují uchazeči prakticky z celého světa, bývá každoročně vybráno maximálně 4 – 6 českých studentů. Věra uspěla, absolvovala Red Cross Nordic UWC v Norsku a následně i prestižní Macalester College v USA.

Po celou dobu zahraničních studií se často vracela na naše gymnázium, kde se ráda dělila o své zkušenosti. Nádherným dokladem Věřina přístupu je příběh Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí z roku 2006: když přečetla tuto knihu v angličtině i norštině, chtěla ji porovnat s českou mutací. Zjistila, že české vydání je u nás prakticky nedostupné. Nelenila, v Kanadě našla jeden prodejný výtisk, uspořádala sbírku na její pořízení, kniha putovala z Kanady do Velké Británie, odtud do Norska a pak ji libanonská spolužačka přivezla do České republiky. Chotěbořské gymnázium tak dostalo jeden z nejvzácnějších darů: malou ohmatanou knížku s mimořádně pohnutým osudem.

V roce 2011 následovala Věru Šídlovou další studentka naší školy – stipendium na UWC Mahindra v Indii získala zejména díky aktivitám v rámci jediné pobočky Amnesty International při škole v ČR Alžběta Nováková.

Narůstající mezinárodní aktivity Evropského klubu a tím i Gymnázia Chotěboř začaly být pro některé studenty obtížně ekonomicky dostupné. Snaha zpřístupnit možnost účasti ve studentských výměnách co nejširšímu okruhu zájemců vedla k řadě pokusů o získání finanční podpory. Mezi jinými byla oslovena i Nadace rozvoje občanské společnosti. Její odpověď na žádost o příspěvek na výměnný pobyt do Francie byla sice zamítavá, ale přesto zásadním způsobem ovlivnila budoucnost klubu. Obsahovala totiž nabídku účasti v trinacionálním sdružení klubů při škole Klubnet.

Program Klubnet si kladl za cíl spojovat mladé lidi ze tří zemí - Německa, Polska a České republiky. Podporoval vybudování klubů při střední škole a pomáhal jim v navázání vzájemných kontaktů. Motivoval mladé lidi spoluvytvářet aktivity svého klubu, připravovat a realizovat mezinárodní projekty s partnery z ostatních zemí. Díky Nadaci Roberta Bosche dokázal poskytnout klubům zapojeným do projektu významnou finanční podporu. Byl také obrovskou školou práce s evropskými dotačními programy – zájemce musel naplnit podmínky veřejného výběrového řízení, připravit kvalitní projekt, zajistit postupně se navyšující finanční spoluúčast z jiných zdrojů, dokumentovat a propagovat klubové aktivity, pečlivě vést účetnictví, vypracovávat průběžné a závěrečné zprávy.

V roce 2004 tak na Gymnáziu Chotěboř vznikl Euroklub nabízející jednak klubovou místnost, kde si zájemci mohou celodenně odpočinout, uvařit kávu nebo čaj, pracovat s počítačem, zahrát stolní fotbal nebo prohlédnout zajímavou výstavu, jednak širokou nabídku volnočasových aktivit. Vedle již tradičních přednášek, besed a soutěží s evropskou tematikou začal působit Filmový klub lidských práv spolupracující s nadací Člověk v tísni pod vedením Senty Kubátové a Terezy Simandlové, Šachový klub pod vedením Jiřího Tůmy a Ondřeje Ondráčka, Sportem ku zdraví pod vedením Dany Mrtkové a Jitky Smejkalové, Debatní klub pod vedením Jany Andresové, vznikla velká řada krátkodobých projektů (Filmové maratony, Dny lidských práv, 17. listopad, Dny židovské kultury, Továrna na krásu, Den Země, Arabsko-perské dny, Čečenské dny, Šťastné létající koberce pro Afganistán, Tancem proti terorismu, Příběhy bezpráví, Krakov a Osvětim).

V rámci Klubnetu byly uskutečněny i čtyři mezinárodní projekty: Cesta ohne granic (2005) – putování po Vltavě společně s kluby Alienteam z Kojetína (CZ), Activa ze Zawadzkie (PL) a LiSa z Brandenburgu (D), který připravili Adam Ander a Lucia Motlová pod vedením Danuše Caltové, Mafia (2006) – výtvarný projekt v Německu, který připravily Eva Fárková a Ivana Lacinová pod vedením Hany Mulfingerové, Život je fajn (2007) – společná tvorba komiksů ze života mladých lidí v Chotěboři společně s kluby Enigma z Raciborze (PL) a C.V.O. – club z Werderu (D), který připravili Marek Augustin a Iva Pleskačová pod vedením Marcely Chalupové, Fotos über Deutschland – fotografický projekt společně s klubem C.V.O. – club z Werderu (D), který připravily Míša Klementová a Katka Šimonová pod vedením Tomáše Scholze.

Celkem se během čtyř let práce v programu Klubnet podařilo získat finanční prostředky výrazně převyšující půl milionu korun. Přísné podmínky čerpání grantů ukázaly nutnost založení občanského sdružení, které bude působit při škole a prostřednictvím kterého bude možné financovat klubové aktivity. I díky velkému úsilí aktivních rodičů Ireny Staré a Jitky Macháčkové se podařilo v roce 2006 registrovat SRPDŠ při Gymnáziu Chotěboř, které dodnes spravuje klubový majetek a které zásadním způsobem vylepšilo možnost dosáhnout na dotace pro aktivní mladé lidi.

Nejdůležitějším přínosem Klubnetu určitě nebyly jen finance, ale hlavně obrovské množství cenných kontaktů a zkušeností. Spolupráce s klubem Enigma přerostla do vzájemného partnerství mezi Gymnáziem Chotěboř a Gymnáziem Jana Pavla II. z Raciborze, společné projekty s klubem C.V.O. – club našly své pokračování v bilaterálním partnerství s Carl-von-Ossietzky-Realschule ve Werderu. Dokonce se podařilo naplnit i původní cíl, se kterým byla oslovena Nadace rozvoje občanské společnosti – získat dotaci na pokračování studentských výměn s Lycée Marcelin Berthelot z Châtellerault. Po zkušenostech z Klubnetu se najednou zdála příprava a administrace žádosti na Fond Vysočiny jednoduchá.

Dalšího zahraničního partnera přinesla našemu gymnáziu v pořadí čtvrtá studentská výměna s francouzským Lycée Marcelin Berthelot z Châtellerault (2007). Chotěbořská delegace byla v rámci kulturních kontaktů měst doprovázena členy Komorního orchestru mladých pod vedením Věry Fialové. Ve francouzské škole probíhal současně i výměnný pobyt studentů z Vasaskolan ze švédského Gävle, kterou s Lycée Marcelin Berthelot spojuje nevšední obor studia: cirkusové umění. Vrcholem programu se tak stalo nezapomenutelné společné vystoupení v cirkusovém stanu, na němž se podíleli jak studenti cirkusového umění z Francie a ze Švédska, tak i naši hudebníci. Výsledkem bylo jednak pozvání Komorního orchestru mladých na mezinárodní festival Eurochestries 2009, jednak nabídka švédské školy na další spolupráci.

Vedoucí české delegace Petr Chalupa nabídku spolupráce s potěšením přijal a s pohledem na kynoucí bříško švédské kolegyně popřál všechno dobré při narození děťátka. Odpověď „Ale já nejsem těhotná“ mu dala pocítit trpký význam francouzského termínu „faux pas“ i přesvědčení, že další mezinárodní ostudu už nemůže svou přítomností riskovat. Naštěstí se švédského kontaktu ujaly Danuše Caltová s Evou Jirsovou a začaly budovat spolupráci tak, jakoby žádné faux pas z minulosti nebylo.

Velkou zkouškou prošlo i partnerství s Lycée Marcelin Berthelot. Prakticky všichni, kteří se na něm na francouzské straně podíleli, odešli do důchodu, do školy přišel nový ředitel. Po zhruba roční odmlce se s přáním na pokračování partnerské spolupráce přihlásil mimořádně agilní a pečlivý angličtinář Ludovic Gaurichon se svými kolegy Jacky Bigetem a Sylvií Severe. Odstartoval tak druhou generaci studentských výměn (2009, 2011) – průvodce a tlumočníka PHDr. Čadského nahradil Martin Bárta, dobrodružnou epochu objevů a získávání zkušeností vystřídala doba standardní spolupráce. Je velmi pravděpodobné, že partnerská spolupráce bude pokračovat i do budoucna.

Vedle mezinárodních projektů samozřejmě pokračovaly i další aktivity Euroklubu. Velmi úspěšné bylo v posledních letech zapojení do celostátní soutěže Europa Secura o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci a jejich rolích v systému světové bezpečnosti. Tato soutěž podporovaná Evropskou unií, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem obrany se skládá ze tří postupových kol: vědomostního testu, vypracování a obhajoby bezpečnostní studie na zadané téma, týdenní mise ve vojenském újezdu Brdy pro vítězné týmy z jednotlivých krajů. Naši reprezentanti obsadili v roce 2011 s kapitánkou Alžbětou Novákovou první místo, v roce 2012 s kapitánkou Sylvou Jakešovou druhé místo. V obou případech jim byl odměnou zájezd do Bruselu.

V současné době je evropská dimenze vzdělávání na Gymnáziu Chotěboř široce rozvinutá. Škola udržuje partnerské kontakty se školami ve Francii, Německu, Polsku a Švédsku, možnost zapojení do mezinárodních aktivit je standardně dostupná všem zájemcům. Řada našich absolventů úspěšně studuje nebo pracuje v zahraničí. Poslání Evropského klubu se naplnilo.