Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Chotěboř v roce 2021

Mgr. Vladislav Smejkal, 11.11.2020 | Kategorie: O gymnáziu

Ředitel Gymnázia Chotěboř na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovil pro maturitní zkoušky v roce 2021:

1) Společná část maturitní zkoušky:           

Zkušebními předměty ve společné části maturitní zkoušky jsou:
            1) český jazyk a literatura
            2) cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý jazyk) nebo matematika

Nepovinné předměty ve společné části
            Žák se může přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů
            a) matematika rozšiřující
            b) cizí jazyk (pokud si žák tento cizí jazyk nevybral jako povinnou zkoušku)
            c) matematika (pokud si žák matematiku nevybral jako povinnou zkoušku)

 

2) Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá

  • ze zkoušky z českého jazyka a literatury
  • ze zkoušky z cizího jazyka (pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk)

 

  • z dalších 2 povinných zkoušek, žák vybírá 2 předměty z nabídky:

a)   anglický jazyk (pokud si žák nezvolil anglický jazyk ve společné části)

b)   německý jazyk (pokud si žák nezvolil německý jazyk ve společné části)

c)    základy společenských věd

d)   dějepis

e)    zeměpis

f)    matematika

g)   fyzika

h)   chemie

i)     biologie

j)     informatika

 

Nepovinné předměty v profilové části:

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. Nabídka předmětů nepovinné profilové zkoušky je shodná s nabídkou pro povinné zkoušky, rozšiřuje se o předměty tělesná výchova, hudební výchova a výtvarná výchova.

 

Forma zkoušky zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků se konají formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, u všech ostatních předmětů se jedná o ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí.

 

Nahrazení profilové zkoušky:

Žákům, kteří v profilové části maturitní zkoušky konají alespoň 4 povinné zkoušky (§ 81 odst. 7 školského zákona), umožnuje ředitel školy, že za podmínek stanovených prováděcími právními předpisy (vyhláškou č. 177/2009 Sb.), nahradit jednu povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Ředitel školy stanovil s ohledem na RVP G pro anglický jazyk certifikát minimálně úroveň B2, pro německý jazyk certifikát minimálně úrovně B1.
Žák může v profilové části nahradit i jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka.

 

V Chotěboři 1. září 2020                                               Mgr., Bc. Vladislav Smejkal – ředitel školy