Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Chotěboř v roce 2013

Gymnázium, 3.9.2012 | Kategorie: Studium

Ředitel Gymnázia Chotěboř na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovil pro maturitní zkoušky v roce 2013:

1) Omezení zkoušek ve společné části:

Ředitel školy podle §78, odstavec 6, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) omezil nabídku předmětů ve společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2012-2013, žáci nemohou volit předmět "Informatika". Zkušebními předměty ve společné části maturitní zkoušky jsou:

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk)
 3. Matematika nebo Občanský a společenskovědní základ

2) Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek. Žák vybírá 2 předměty z nabídky:

 1. Český jazyk a literatura
 2. Anglický jazyk
 3. Německý jazyk
 4. Základy společenských věd
 5. Dějepis
 6. Zeměpis
 7. Matematika
 8. Fyzika
 9. Chemie
 10. Biologie

Forma zkoušky - u všech předmětů se jedná o ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí.

3) Nepovinné předměty v profilové zkoušce:

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. Nabídka předmětů nepovinné profilové zkoušky je shodná s nabídkou pro povinné zkoušky.

4) Varianta maturitních zkoušek v případě stejného modelu jako v roce 2012:

 1. Omezení zkoušek ve společné části je bezpředmětné (pouze 2 předměty)
 2. Profilová část maturitní zkoušky: 
  Pokud nastane změna Školského zákona, která ve společné části maturitní zkoušky stanoví povinnost skládat pouze dvě zkoušky (český jazyk a cizí jazyk nebo matematika), potom bude mít žák povinnost skládat v profilové části 3 povinné zkoušky. Žák vybírá 3 předměty ze stejné nabídky (uvedené pod bodem 2) rozšířené o předmět výtvarná výchova. Forma zkoušky - u všech předmětů ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.
 3. Nepovinné předměty v profilové zkoušce - platí stejná pravidla (viz. bod 3)

 

V Chotěboři 3. září 2012
Mgr. Vladislav Smejkal - ředitel školy