Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Chotěboř v roce 2015

Vladislav Smejkal, 1.9.2014 | Kategorie: Studium | Štítky:

Ředitel Gymnázia Chotěboř na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovil pro maturitní zkoušky v roce 2015:

1) Společná část maturitní zkoušky:           

Zkušebními předměty ve společné části maturitní zkoušky jsou:           

1) Český jazyk a literatura
2) Cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk) nebo Matematika

 

2) Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 3 povinných zkoušek. Žák vybírá 3 předměty z nabídky:

a)  Český jazyk a literatura

b)  Anglický jazyk

c)  Německý jazyk

d)  Základy společenských věd

e)  Dějepis

f)   Zeměpis

g)  Matematika

h)  Fyzika

i)   Chemie

j)   Biologie

k)  Pokud by žák chtěl skládat zkoušku z informatiky, výtvarné výchovy, tělesné výchovy nebo hudební výchovy, podá do 30. 9. 2014 písemnou žádost řediteli školy s uvedením důvodů pro volbu některého z uvedených předmětů.

 

Forma zkoušky - ve všech předmětech se jedná o ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí.

 

3) Nepovinné předměty v profilové zkoušce:

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. Nabídka předmětů nepovinné profilové zkoušky je shodná s nabídkou pro povinné zkoušky.

 

 

V Chotěboři 1. září 2014                                          Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy