Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Chotěboř v roce 2018

Mgr. Vladislav Smejkal, 1.9.2017 | Kategorie: Studium

Ředitel Gymnázia Chotěboř na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovil pro maturitní zkoušky v roce 2018:

1) Společná část maturitní zkoušky:
            Zkušebními předměty ve společné části maturitní zkoušky jsou:
            1) Český jazyk a literatura
            2) Cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk) nebo Matematika

2) Profilová část maturitní zkoušky:

            Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 3 povinných zkoušek. Žák vybírá 3 předměty z nabídky:

a)    Český jazyk a literatura

b)    Anglický jazyk

c)    Německý jazyk

d)    Základy společenských věd

e)    Dějepis

f)     Zeměpis

g)    Matematika

h)    Fyzika

i)     Chemie

j)     Biologie

k)   Pokud by žák chtěl skládat zkoušku z informatiky, výtvarné výchovy, tělesné výchovy nebo hudební výchovy, podá do 30. 9. 2017 písemnou žádost řediteli školy s uvedením důvodů pro volbu některého z uvedených předmětů.

Forma zkoušky: ve všech předmětech se jedná o ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí.

Nahrazení profilové zkoušky:

Protože se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, stanovil ředitel školy, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb., lze jednu povinnou

zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem (do 31. 3. 2018).

3) Nepovinné předměty v profilové zkoušce:

            Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. Nabídka předmětů nepovinné profilové zkoušky je shodná s nabídkou pro povinné zkoušky, je rozšířena o zkoušku MATEMATIKA+ zadávanou CERMATem. Výsledek nepovinných zkoušek nemá vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky.

V Chotěboři 1. září 2017                               Mgr., Bc. Vladislav Smejkal – ředitel školy