Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř | Email: gch@gch.cz | Telefon: 569 669 360 | Další kontakty »

Chemie

Metoda CLIL na Gymnáziu Chotěboř

Tematické okruhy pro profilovou část maturitní zkoušky z chemie – 2020/2021

třídy: 4.A a oktáva

1) Složení, struktura atomu a první termochemický zákon
2) Vztah periodického zákona ke struktuře a vlastnostem látek, manganometrie
3) Chemická vazba a srážecí reakce
4) Chemická kinetika a přepočet různých způsobů vyjádření složení roztoků
5) Chemická rovnováha a zřeďovací rovnice
6) Chemické reakce a změna pH při ředění kyseliny
7) Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíku a vazebná energie
8) Acidobazické děje a chemická rovnováha                                            
9) Redoxní děje a gravimetrie
10) Halogeny a roztoky
11) Chalkogeny a výpočty s použitím stavové rovnice plynů
12) Prvky skupiny dusíku a neutralizační titrace
13) p1, p2-prvky a určení empirického vzorce
14) s-prvky a heterogenní chemická rovnováha
15) d-prvky a závislost reakční rychlosti na teplotě
16) Alkany, cykloalkany a reakční slučovací teplo
17) Alkeny, alkyny a Avogadrův zákon
18) Aromatické uhlovodíky a relativní hmotnosti atomů a molekul
19) Halogenové deriváty uhlovodíků a základní veličiny v chemii
20) Dusíkaté deriváty uhlovodíků a disociační konstanta kyselin a zásad
21) Kyslíkaté deriváty uhlovodíků a řešení redox rovnic
22) Karbonylové sloučeniny a výpočet molekulového vzorce
23) Karboxylové kyseliny a stechiometrický výpočet
24) Deriváty karboxylových kyselin a stechiometrický výpočet
25) Lipidy a stechiometrický výpočet s použitím w a c
26) Sacharidy a rovnovážná konstanta
27) Bílkoviny a nukleové kyseliny a druhý termochemický zákon
28) Chemie makromolekulárních látek a hydrolýza solí
29) Chemický děj v živých soustavách a elektrochemie
30) Enzymy, hormony, vitaminy a rychlost chemické reakce

Vypracovala: Ing. J. Kubátová